De Bologna-verklaring (27.08.2019)

[ Language : English | Français | Español | Italiano | Português | Ελληνικά | Dutch | 日本語 ]

Ontsluiten van menselijk potentieel:
Een oproep tot actie om de toegang tot hoogwaardige ondersteunende technologie te verbeteren om de fundamentele mensenrechten te verwezenlijken en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen op een volledig inclusieve manier te verwezenlijken

In 2019 zijn wereldwijd miljoenen burgers uitgesloten door ontoegankelijke omgevingen, producten of diensten en/of hebben ze geen toegang tot geschikte ondersteunende technologie (OT). Dat staat in scherp contrast met wat technisch mogelijk en op veel plaatsen beschikbaar is. Dit contrast is onaanvaardbaar omdat OT een fundamenteel instrument is om gelijke kansen en volledige participatie in alle aspecten van het leven te ondersteunen. Beide zijn essentiële ingrediënten voor een inclusieve samenleving. Aan alle belanghebbenden, die invloed hebben op het beleid en de praktijk in verband met de verstrekking van ondersteunende technologie, doet de ondertekenaar van deze verklaring een oproep om maatregelen te nemen die de toegang tot hoogwaardige ondersteunende technologie verbeteren, voor iedereen die er baat bij heeft, overal ter wereld en ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit, seksuele geaardheid of oorzaak van beperkingen.

Er zijn vele oorzaken voor de tegenstelling tussen de noodzaak aan passende oplossingen en de toegang hiertoe: gebrek aan voldoende informatie, noodzakelijke vaardigheden, middelen, goed ontwikkelde gezondheidszorg, sociale zorg of onderwijs, politieke prioriteit en aandacht voor de fundamentele mensenrechten. De effecten zijn enorm: miljoenen onvervulde levens, geen of beperkte mogelijkheden en participatie op individueel en maatschappelijk niveau door aanzienlijke delen van de bevolking, blijvende armoede en beperkte economische ontwikkeling, reële moeilijkheden om de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die niemand achterlaat op een inclusieve manier te bereiken. Deze problemen beperken zich niet tot de lage- en middeninkomenslanden, maar zijn echte wereldwijde uitdagingen waarvoor overal actie nodig is.

Om gelijke kansen te creëren en om de kloof tussen mogelijkheden en beperkingen te overbruggen voor zowel burgers als samenlevingen is samenwerking tussen alle belanghebbenden nodig: internationale organisaties, nationale overheden, regionale en lokale autoriteiten, dienstverleners, beroepsorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, industrie, organisaties voor personen met een handicap, onderwijsverstrekkers, onderzoekers en docenten en elke individuele burger.

Tijdens een belangrijke bijeenkomst in Bologna op 27 augustus 2019 hebben vertegenwoordigers van deze belanghebbenden de volgende agenda voor actie opgesteld:

  1. Bewustwording vergroten over ondersteunende technologie, universeel ontwerp en toegankelijkheid als een deel van de mensenrechten, waarbij technologie een belangrijke en vaak bepalende factor is voor mensen om hun rechten op te eisen en te verwezenlijken.
  2. Wetgeving met krachtige handhavingsmechanismen bevorderen voor toegankelijkheid en bruikbaarheid van goederen en diensten. Goede praktijken promoten op alle niveaus en in alle domeinen van het openbare en het privéleven.
  3. Maatschappelijk verantwoord en verantwoordelijk onderzoek bevorderen in alle relevante disciplines, het onderzoeken van belemmeringen voor volledige inclusie van iedereen in de samenleving en het ontwikkelen van strategieën en oplossingen om participatie mogelijk te maken, waarvan er vele technologie-gerelateerd zijn.
  4. Ervoor zorgen dat technologische innovatie rekening houdt met het grootst mogelijke aantal potentiële gebruikers via een universele ontwerpbenadering en zorgen dat dit niet bijdraagt aan meer uitsluiting door de kloof te verbreden tussen min of meer bevoordeelde groepen.
  5. Ondersteunende technologie bevorderen die persoonsgericht is, onafhankelijk van commerciële belangen, en in staat is om tijdig en betaalbaar gepersonaliseerde toekomstgerichte oplossingen te bieden die geschikt zijn voor de gebruiksomgeving en gebaseerd zijn op de vaardigheden, voorkeuren en verwachtingen van de eindgebruiker.
  6. Gepaste en robuuste mogelijkheden voor levenslang leren creëren voor: eindgebruikers van OT, voor betrokkenen in de gezondheids- en sociale zorg en voor professionele gebruikers van OT en alle andere personen die betrokken zijn bij:behoefteanalyse, bij de implementatieprocessen van ondersteunende technologische oplossingen en bij het ondersteunen van de effectiviteit van deze oplossingen gedurende de volledige periode van gebruik.
  7. Betekenisvolle samenwerking tussen actoren zoeken en vereisen op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau en de verplichtingen en verantwoordelijkheden omschrijven van elke belanghebbende. In alle processen worden organisaties van personen met een handicap en een breed scala aan gebruikers van OT betrokken.
  8. Nastreven en waarborgen van de kwaliteit van ondersteunende oplossingen voor de eerlijke verstrekking van ondersteunende technologiesystemen wereldwijd.
  9. Promoten van positieve beelden, ontwerpen en initiatieven die het stigma bestrijden dat soms gepaard gaat met beperkingen en het gebruik van ondersteunende technologie.
  10. Verwijderen van alle andere belemmeringen van welke aard dan ook (vb. financieel, politiek, administratief, markt, kennis, cultuur, geslacht, enz.) voor het verwezelijken van ondersteunende technologie en toegankelijkheid op alle niveaus.

De ondertekenaars van deze verklaring doen niet alleen een beroep op anderen om actie te ondernemen, maar verklaren dat zij alles zullen doen wat in hun macht ligt om de bovengenoemde prioriteiten te ondersteunen.

Bologna, 27 augustus 2019.
Vertaling door Modem expertnetwerk ondersteunende technologie, januari 2020.