Διακήρυξη της Μπολόνια (27.08.2019)

[ Language : English | Français | Español | Italiano | Português | Ελληνικά | Nederlands | 日本語 ]

Ξεκλειδώνοντας τις ανθρώπινες δυνατότητες:
Μια πρόσκληση για δράση με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στην ποιοτική Υποστηρικτική Τεχνολογία για την υλοποίηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς

Το 2019, παγκοσμίως, εκατομμύρια πολίτες καθίστανται ανάπηροι από μη-προσβάσιμα περιβάλλοντα, προϊόντα ή υπηρεσίες και/ή επειδή δεν έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη υποστηρικτική τεχνολογία (ΥΤ). Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ό,τι είναι τεχνικά εφικτό και διατίθεται σε πολλούς χώρους. Η αντίθεση αυτή δεν είναι αποδεκτή καθώς η ΥΤ αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο για την υποστήριξη των ίσων ευκαιριών και της πλήρους συμμετοχής σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα δύο βασικά συστατικά για κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς. Οι υπογράφοντες την παρούσα διακήρυξη καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που επηρεάζουν την πολιτική και την πρακτική της παροχής υποστηρικτικής τεχνολογίας να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης σε λύσεις υψηλής ποιότητας τεχνολογικής υποστήριξης για όλους όσους μπορούν να επωφεληθούν από αυτή, σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αιτίας αναπηρίας.

Τα αίτια απόκλισης μεταξύ ανάγκης και πρόσβασης σε κατάλληλες λύσεις ΥΤ είναι πολλά: η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης, αναγκαίων δεξιοτήτων, πόρων, καλά ανεπτυγμένων συστημάτων παροχής υγείας, κοινωνικής μέριμνας ή εκπαίδευσης, πολιτικής προτεραιότητας και κατοχύρωσης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι επιπτώσεις είναι τεράστιες: εκατομμύρια ανεκπλήρωτες ζωές, ανύπαρκτη ή περιορισμένη δραστηριότητα και συμμετοχή σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο από σημαντικό μέρος του πληθυσμού, διαρκής φτώχεια και περιορισμένη οικονομική ανάπτυξη, πραγματικές δυσκολίες για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων αειφόρου ανάπτυξης σε μια προοπτική χωρίς αποκλεισμούς η οποία να μην αφήνει κανέναν πίσω. Αυτά δεν είναι προβλήματα που παρουσιάζονται μόνο στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, αλλά είναι παγκόσμιες προκλήσεις που απαιτούν δράση παντού.

Απαιτείται περισσότερη συνεργατική προσπάθεια από όλους τους ενδιαφερομένους φορείς ώστε να δημιουργηθούν ίσες ευκαιρίες και να γεφυρωθεί το χάσμα «ικανότητας» τόσο για τους πολίτες όσο και για τις κοινωνίες: διεθνείς οργανισμούς, εθνικές κυβερνήσεις, περιφερειακές και τοπικές αρχές, φορείς παροχής υπηρεσιών, επαγγελματικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, βιομηχανία, οργανώσεις για άτομα με αναπηρίες, εκπαιδευτικούς φορείς, ερευνητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και για κάθε πολίτη.

Σε συνάντηση κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Μπολόνια στις 27 Αυγούστου 2019, εκπρόσωποι αυτών των ενδιαφερομένων φορέων προσδιόρισαν το ακόλουθο πρόγραμμα δράσης:

  1. Ευαισθητοποίηση ως προς την υποστηρικτική τεχνολογία, τον καθολικό σχεδιασμό και την προσβασιμότητα, ως ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεδομένου ότι η τεχνολογία αποτελεί σημαντικό και συνήθως καθοριστικό παράγοντα που επιτρέπει στους ανθρώπους να διεκδικούν και να υλοποιούν τα δικαιώματά τους.
  2. Προώθηση νομοθεσίας με ισχυρούς μηχανισμούς ενίσχυσης όσον αφορά την προσβασιμότητα και τη ευχρηστία των αγαθών και των υπηρεσιών και την προώθηση καλών πρακτικών σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.
  3. Προώθηση μιας κοινωνικά ανταποκρινόμενης και υπεύθυνης έρευνας σε όλους τους σχετικούς τομείς, για τη διερεύνηση των φραγμών στην πλήρη ένταξη όλων στην κοινωνία και την ανάπτυξη στρατηγικών και λύσεων που θα επιτρέψουν την συμμετοχή, πολλές από τις οποίες θα μπορούσαν να σχετίζονται με την τεχνολογία.
  4. Να διασφαλιστεί ότι η τεχνολογική καινοτομία λαμβάνει υπόψη τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πιθανών ατόμων που θα επωφεληθούν, ακολουθώντας μια προσέγγιση καθολικού σχεδιασμού και ότι δεν συμβάλλει στον περαιτέρω αποκλεισμό με τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των εχόντων και των μη εχόντων.
  5. Προώθηση ανθρωποκεντρικών συστημάτων παροχής υπηρεσιών υποστηρικτικής τεχνολογίας, ανεξάρτητα από εμπορικά συμφέροντα, τα οποία να είναι σε θέση να παρέχουν, έγκαιρα και προσιτά, εξατομικευμένες μελλοντοστραφείς λύσεις κατάλληλες για το περιβάλλον χρήσης και με βάση τις ικανότητες, τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες του τελικού χρήστη.
  6. Δημιουργία κατάλληλων και εύρωστων δια βίου μάθησης εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους τελικούς χρήστες της ΥΤ, για το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας και τους επαγγελματίες ΥΤ που συμμετέχουν σε αξιολογήσεις αναγκών, σε διαδικασίες εφαρμογής λύσεων υποστηρικτικής τεχνολογίας και στην έγκαιρη υποστήριξη της αποτελεσματικότητας αυτών των λύσεων.
  7. Αναζήτηση και αίτημα για ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ φορέων σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθορίζοντας καλύτερα τις υποχρεώσεις και τα επίπεδα ευθύνης κάθε ενδιαφερόμενου φορέα, συμπεριλαμβάνοντας σε όλες τις διαδικασίες τις οργανώσεις ατόμων με αναπηρίες και ένα ευρύ φάσμα χρηστών ΥT.
  8. Επιδίωξη και διασφάλιση της ποιότητας των λύσεων υποστηρικτικής τεχνολογίας για τη δίκαιη παροχή συστημάτων υποστηρικτικής τεχνολογίας παγκοσμίως.
  9. Προώθηση θετικών εικόνων, σχεδίων και πρωτοβουλιών που αντισταθμίζουντο στίγμα που συνδέεται μερικές φορές με την αναπηρία και τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας.
  10. Απομάκρυνση όλων των φραγμών οποιασδήποτε φύσης (όπως οικονομικών, πολιτικών, διοικητικών, αγοράς, γνωστικών, πολιτισμικών, γενετικών κ.λπ.) για υιοθέτηση της υποστηρικτικής τεχνολογίας και της προσβασιμότητας σε όλα τα επίπεδα.

Οι υπογράφοντες αυτής της διακήρυξης όχι μόνο προσκαλούν άλλους να ενεργήσουν, αλλά δηλώνουν ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να υποστηρίξουν τις προαναφερθείσες προτεραιότητες.

Μπολόνια, 27 Αυγούστου 2019
Μετάφραση Κωνσταντίνα Μαύρου, Νοέμβρης 2019